Reklama
standy reklamowe
https://www.extraagencjapracy.pl/warminsko-mazurskie/agencja-pracy-ilawa.php
listwy mardom
A A A

Attyka

Przy budowaniu dachów płaskich można stosować różnego rodzaju gzymsy i attyki (nadbudowa architek­toniczna ściany zewnętrznej powyżej gzymsu wień­czącego). Attyki stosuje się w różnych celach. Stano­wią one wykończenie górnej części budynku, zabez­pieczają jednocześnie dach przed pożarem i sprawiają wrażenie, że budynek wydaje się wyższy niż w rzeczy­wistości. Nie wszystkie elementy (nie tylko w przy­padku budowy domku jednorodzinnego), znajdujące zastosowanie w budownictwie i spełniające określony cel, są tanie i godne polecenia z uwagi na estetykę. Przy projektowaniu, ewentualnie już w trakcie budowy domku jednorodzinnego, należy się kierować kryteria­mi przedstawionymi w podrozdziałach „Dachy" i „Dach płaski". Podstawową orientację przy wyborze właściwych detali wykończenia dachu płaskiego przy ścianach zewnętrznych dają przedstawione przykłady. Ścianka attykowa powinna obiegać wokół dachu bez przerw. Powinna być całkowicie prosta bez zbędnych elementów dekoracyjnych (naśladujących elementy z epoki), wkomponowanych balustrad czy poręczy. Ko­nieczne jest natomiast zagwarantowanie starannego wykonania robót izolacyjnych, zabezpieczających od przenikania wody do ścian, pokryć dachowych i stro­pów. Jeżeli attyka jest przedłużeniem ściany zewnętrznej o gładkiej powierzchni, powinna przechodzić płynnie (bez przeładowania materiałowego czy kolorystyczne­go) do góry, powyżej gzymsu wieńczącego. Jeżeli zaś wykracza przed lico ściany zewnętrznej, należałoby podkreślić jej odrębność przez nadanie innego koloru lub zastosowanie innego materiału. Przykładem do­brego rozwiązania może być również zastosowanie betonowej attyki z zachowaną fakturą po deskowaniu przy ścianach tynkowanych na biało lub przy ścianach z fakturą - attyki otynkowanej na biało. Attyka nie może być zbyt wysoka, aby nie naruszyć proporcji budynku. Jej wysokość uzależniona jest od spadku połaci dachowych. Jeżeli nie jest zastosowany dach ze spadkiem od attyki, to może utrudnić ona odprowa­dzenie wody i usuwanie śniegu, a także zabezpieczenie budynku przed zaciekaniem. Należy unikać stoso­wania attyki przy dachu jednospadowym, aby nie spra­wiać wrażenia złej, niewyważonej architektury. Budy­nek nie wygląda najlepiej, jeżeli dach płaski zakończo­ny jest tylko gzymsem wieńczącym, bez attyki. Godnym polecenia sposobem osłonięcia okapu dachu płaskiego jest zastosowanie drewnianego ekranu (fry­zu) mocowanego do ścian zewnętrznych na meta­lowej konstrukcji, w celu ukrycia za nim rynny. Ekran maskujący rynnę może być wykonany z różnych mate­riałów, np. z dużych płyt azbestowo-cementowych.