Reklama
A A A

Pokrycia dachowe

Pokrycie dachu w zależności od wykorzystanego ma­teriału, sposobu jego użycia i wyboru konstrukcji da­chowej wpływa zasadniczo na charakter domku jedno­rodzinnego. Szczególnie w przypadku przekrycia domu dachem stromym lub zastosowania różnego na­chylenia połaci dachu istotny jest wybór takiego spo­sobu pokrycia, aby poprzez właściwy kolor i faktu­rę połaci dachowych wpłynąć na kształtowanie bryły budynku - a tym samym na otaczający krajobraz. Do krycia dachów wysokich, w naszych warunkach o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 35-45°, można stosować wszystkie rodzaje dachówek (35-45° krycie podwójne, 45° - pojedyncze). Krycie dachów dachówką ma dużo zalet: trwałość, ładny wy­gląd, stosunkowo tani koszt. Równie dobrym materia­łem stosowanym w kryciu dachów stromych (31-45°) są płytki azbestowo-cementowe (można je uważać za sztuczny łupek). Zastosowanie płytek azbestowo-cementowych w odpowiedni sposób i o odpowiednim zabarwieniu (od ceglastoczerwonego do ciemnoczer­wonego) może wpłynąć zdecydowanie na charakter domu, na jego wygląd. Krycie falistymi płytami azbes-towo-cementowymi (eternitowymi) stanowi jakby przejście od krycia dachów o dużych spadkach do kry­cia dachów bardziej płaskich. Można je stosować przy różnych kątach nachylenia. Aby uzyskać dobre po­działy w elewacji dachu i ze względu na działanie ssące wiatru oraz dużą powierzchnię płyt, należy wy­korzystywać płyty faliste o niewielkiej długości (60 lub 90 cm). Blacha jest materiałem stosowanym najczęściej do krycia dachów o spadkach średnich (powyżej 12°), jedno- lub dwuspadowych, osłoniętych często attyką. Płaskie dachy kryje się najczęściej papą wymagającą minimalnego spadku (3-25°). W zależności od ukształtowania terenu mogą być sto­sowane różne rodzaje i sposoby krycia materiałami ceramicznymi i azbestowo-cementowymi. Najczęściej stosowana i bardzo uniwersalna jest tzw. dachówka karpiówka (płaska, kładziona najczęściej podwójnie), która może być wykorzystywana nawet w terenach górskich na wysokości ok. 600 m n.p.m. Na tych tere­nach zalecane są dachy wysokie pokryte materiałami azbestowo-cementowymi. Obecnie zaniechano naj­prostszego krycia dachów słomą, trzciną, gontami i deskami. Mimo palności i nietrwałości nadają one budynkom żywy charakter oraz odznaczają się mięk­kością przejawiającą się w fakturze, liniach okapu, przejściach z jednej połaci na drugą, w kształtowaniu otworów dachowych, wreszcie łatwością dostosowa­nia do każdej formy dachu. Budynki kryte gontem har­monizują z tłem, a po pewnym czasie zyskują patynę i bardzo piękny kolor. Nie można dopuścić, aby ten sposób pokrycia dachów zginął w naszych czasach. Pokrycie to powinno znaleźć zastosowanie na tere­nach rekreacyjnych, na obiektach chronionych. Piękne i prawie niezniszczalne jest pokrycie z łupków w kolorze stalowym. Jest ono jednak dość kosztowne i ze względu na ciężar materiału dach musi być specjalnie skonstruowany.