A A A

Materiały hydroizolacyjne arkuszowe i taśmowe

Do materiałów tych zalicza się: papy smołowe, papy asfaltowe, inne papy spe­cjalne, folie z tworzyw sztucznych, folie metalowe bitumowane, taśmy dylata­cyjne z tworzyw sztucznych. Materiały te służą do powłok hydroizolacyjnych i antyko­rozyjnych narażonych na ciśnienie hydrostatyczne (izolacje wodoszczelne, np. zbiorni­ków wodnych), na wilgoć kapilarną lub okresowe działanie ciśnienia hydrostatycznego (izolacje przeciwwilgociowe, np. izolacje poziome ścian lub pokrycia dachowe) i na dy­fuzję pary wodnej lub gazów (izolacje parochronne, np. chroniące warstwy izolacji ter­micznych stropodachów przed zawilgoceniem parą przenikającą z wnętrza pomieszcze­nia). Materiały te mogą spełniać jednocześnie role osłon antykorozyjnych w środowis­kach agresji chemicznej i uszczelnień dylatacji budowli. Papy smołowe (PN-77/B-27604). Papy smołowe są stosowane do izolacji wodo­szczelnych i przeciwwilgociowych (w tym do wyrobu pokryć dachowych), zwłaszcza w przypadku działania agresji biologicznej niektórych rodzajów bakterii gnilnych, gdyż papy te zawierają fenole bakteriobójcze. Papę smołową izolacyjną otrzymuje się przez nasycenie tektury do wyro­bu papy masą smołową impregnacyjną z następnym ewentualnym dopuszczalnym pudro­waniem lub piaskowaniem powierzchni papy. Zastosowanie: na spodnie warstwy pokryć dachowych smołowych lub jako nośniki warstw lepików smołowych w wielowarstwowych powłokach wodoszczelnych i przeciw­wilgociowych. Papę smołową z minerał i zowaną powłoką otrzymuje się przez nasycenie tektury do wyrobu papy masą smołową impregnacyjną, powleczenie z obu stron masą smołową powłokową z wypełniaczem i posypanie posypką mineralną. Zastosowanie: na wierzchnie warstwy smołowych pokryć dachowych i wielowarstwo­wych powłok wodoszczelnych. Wymiary arkuszy papy: długość 10-9-40 m z toleran­cją ±1%, szerokość 100-4-105 cm z tolerancją ±1 cm. Papy asfaltowe na tekturze (PN-79/B-27617). Papy asfaltowe są stosowane do izolacji wodoszczelnych, przeciwwilgociowych (w tym do pokryć dachowych) i do pa-roizolacji. Wyroby asfaltowe są bardziej długotrwałe od smołowych, gdyż nie zawierają tyle lotnych składników typu benzynowego co smołowe. Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze składa się z tektury do wyrobu papy nasyconej asfaltem impregnacyjnym z ewentualnym pudrowaniem lub piaskowaniem powierzchni. Zastosowanie: na spodnie warstwy pokryć dachowych asfaltowych i jako nośniki warstw lepików asfaltowych w wielowarstwowych powłokach wodoszczelnych, przeciw­wilgociowych i parochronnych. Papa asfaltowa podkładowa na tekturze składa się z tektury do wyrobu papy, nasyconej asfaltem impregnacyjnym, obustronnej powłoki z mas asfaltowych z wypełniaczami mineralnymi oraz drobnej posypki mineralnej. Zastosowanie: na spodnie warstwy asfaltowe pokryć dachowych i tarasów, wielo­warstwowych powłok wodoszczelnych, przeciwwilgociowych i parochronnych. Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze składa się z tektury do wyrobu papy, nasyconej asfaltem impregnacyjnym, obustronnej powłoki asfaltowej z wypełniaczami mineralnymi i plastyfikatorami oraz posypki mineralnej naturalnej lub kolorowanej. Zastosowanie: na wierzchnią warstwę pokryć dachowych. Wymiary arkuszy: długość 10440 m z tolerancją ± 1%, szerokość 100-4115 cm z to­lerancją +1 cm. Inne papy specjalne i folie. Są to: Papa asfaltowa na tkaninie technicznej (BN-79/6751-02) składa się z tkaniny technicznej nasyconej asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Zastosowanie: jako pokrycia dachowe w miejscach dylatacji, do krycia tarasów, wy­konywania izolacji wodoszczelnych, zbiorników wodnych, tuneli, jezdni mostowych, w budowlach narażonych ca wstrząsy i spękania oraz tam, gdzie konieczne jest zastoso­wanie elastycznej, dostatecznie wytrzymałej i wydłużalnej warstwy izolacji. Wymiary arkuszy w rolce: szerokość 100+4 cm, długość 10±0,1 lub 20 + 0,2 m. Ilości składni­ków: tkaniny minimum 200 g/m2, masy asfaltowej minimum 1650 g/m2. Papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego (BN-72/ /6751-03) składa się z welonu z włókien szklanych o grubości maksimum 30 mikro­metrów, powleczonego środkiem zwiększającym przyczepność asfaltu do włókien oraz odpornym na działanie wody i temperatury, asfaltu oksydowanego nasycającego i po­wlekającego welon szklany i z posypki mineralnej. Zastosowanie: do pokryć dachowych i do izolacji wodochronnych, zwłaszcza bu­dowli narażonych na agresję chemiczną. Wymiary arkuszy: długość 10+20 m z tole­rancją ±1%, szerokość 100+110 cm z tolerancją ±2 cm. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej (BN-79/6751-01) składa się z folii aluminiowej wygniatanej w wypukłości groszkowe, o grubości 0,12 mm, po­wlekanej jednostronnie zmineralizowaną masą asfaltową o zawartości asfaltu 800 g/m2 i z posypki mineralnej rodzaju 12/800. Zastosowanie: jako jednowarstwowe pokrycia dachowe, do obróbek blacharskich, zamiast blach do pokryć dylatacji dachów i powłok hydroizolacyjnych, do izolacji pa-roszczelnych. Norma uwzględnia również papę asfaltową obustronnie powlekaną na osnowie z taśmy aluminiowej o tej samej grubości, lecz materiały te jak dotąd nie są produkowane na szeroką skalę. Produkuje się w kraju również papy z kolorowymi posypkami. Ponadto zamierza się produkować w kraju nowe papy zgrzewane z nałożoną u spodu warstwą lepiku asfaltowego; podczas mechanicznego układania pokrycia dachowego i rozwijania rolki lepik stapiany przez użycie kilku palników gazowych będzie przyklejać od razu papę do podłoża, co już jest stosowane w CSRS. Również zamierza się wprowadzić do produkcji papę podkładową asfaltową z drobnoziarnistą posypką mineralną o wyższej jakości, a także planuje się wprowadzenie gontów z papy asfaltowej z kolorową posypką. Z wy­robów zagranicznych znane są kolorowe papy asfaltowe z powłokami z tworzyw sztucznych, folie miedziane i aluminiowe oraz folie do pokryć dachowych i izolacji wodo­szczelnych z PCW o wysokiej jakości i trwałości, proodukowane przez „Sika-Interna-tional" w Szwajcarii''. Folia ze zmiękczonego PCW jest produkowana metodą kalandrowania z suspensyjnego polichlorku winylu z dodatkiem plastyfikatorów i stabilizatorów. Grubość folii technicznej PCW stosowanej do dylatacji wynosi 0,8-9-2,0 mm, szerokość 1000H-1500 mm i długość 20,0 m. Jest odporna na działanie rozcieńczonych i średnio stężonych kwasów organicznych i nie­organicznych, ługów, soli oraz niektórych rozpuszczalników organicznych i olejów mi­neralnych, a nie jest odporna na działanie benzenu, solwentnafty, ksylenu, chlorku etylu, aniliny, fenolu itp. Temperatura stosowania: od —30 do +40°C. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek arkusza wynosi 15 MPa (150 kG/cm2), wydłużenie przy zerwaniu arkusza minimum 200%. Zastosowanie: jako hydroizolacje antykorozyjne ciągłe, pod wykładziny chemo­odporne ceramiczne i inne, do zabezpieczeń antykorozyjnych kanałów, zbiorników, stu­dzienek, do dylatacji hydroizolacyjnych itp. w temperaturze do 40°C. Folie mogą być klejone na zakładki lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco, klejem winylowym nr 3 lub dwuskładnikowym klejem poliuretanowym „Izokol 104" na zimno albo spawane. Folia poliizobutylenowa (nazwa handlowa Oppanol)jest otrzymywana przez skalandrowanie mieszanki z poliizobutylenu, sadzy i innych dodatków. Grubość folii wynosi 1,5+2,0 mm, szerokość 1,0 m, długość 10,0 m, wytrzy­małość na rozerwanie 2,2 MPa (22 kG/cm2), wydłużenie przy zerwaniu ok. 900%, tem­peratura stosowania od — 25 do + 50°C. Jest odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, ługów i soli, a nie jest odporna na działanie olejów, tłuszczów i rozpuszczal­ników organicznych. Zastosowanie: jako hydroizolacje antykorozyjne ciągłe pod wykładziny chemo­odporne ceramiczne, do zabezpieczenia fundamentów, stropów, posadzek, szczególnie w miejscach dylatacji. Folie klei się specjalnym klejem cyklokauczukowym, lepikiem asfaltowym lub można je spawać. Folia polietylenowa jest to tworzywo termoplastyczne, otrzymywane z gazowego etylenu. Grubość folii wynosi 0,02+0,25 mm, szerokość 0,55-rl,20 m. Wytrzymałość na rozerwanie wynosi 8-7-15 MPa (80-7-150 kG/cm2), wydłużenie przy zerwaniu arkusza minimum 250%. Temperatura stosowania: od — 30 do 4- 65°C. Jest odporna na działanie kwasów i alkaliów, a nie jest odporna na działanie rozpuszczalników. Zastosowanie: do hydroizolacji, a szczególnie do paroizolacji obiektów narażonych na agresję chemiczną, na osłony elewacji budynków i stanowisk roboczych w czasie wykonywania robót oraz jako opakowania wykończonych wyrobów i elementów bu­dowlanych. Folia polietylenowa szeroka (szerokość 12,0 m) może być również stosowana na prowizoryczne zadaszenia, prowizoryczne pokrycia dachowe i prowizoryczne pokry­cia elementów budowlanych. Folię polietylenową łączy się przez zgrzewanie. Za granicą wyrabia się folie z różnych tworzyw sztucznych do jednowarstwowego krycia dachów. Taśmy dylatacyjne z polichlorku winylu to taśmy ze zmiękczonego polichlorku winylu, elastyczne, o wysokiej nie-przesiąkliwości wody, odporne na działanie wód agresywnych, roztworów kwasów, łu­gów i soli o średnim stężeniu. Natomiast nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych i starzeją się pod wpływem promieni ultrafioletowych. Kształty przekroju i wymiary szerokości taśm krajowych i szwajcarskich produkcji „Sika International". Długość taśm wynosi 10 lub 20 m. Wytrzymałość na roz­rywanie wynosi dla taśm krajowych minimum 8 MPa (80 kG/cm2), wydłużenie przy zrywaniu minimum 250%. Temperatura stosowania: od —20 do +60°C. Taśmy szwaj­carskie mają znacznie lepsze właściwości. Zastosowanie: do dylatacji obiektów budowlanych, szczególnie betonowych, jak baseny wodne, kanały, fundamenty narażone na działanie wód gruntowych itp. Łą­czenie odcinków taśm, a także specjalne kształtki, skrzyżowania, zagięcia wykonuje się dla taśm zagranicznych przez zgrzewanie na gorąco, a krajowe spawa się prętami spawalniczymi z PCW. Stała długotrwała temperatura eksploatacji taśm dylatacyj­nych krajowych nie powinna być wyższa niż 35°C. Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane (BN-77/ /6759-03) są wykonywane z pianki poliuretanowej nasyconej miękkimi asfaltami. Po­dobnym nowym materiałem są uszczelki z woskowanej pianki poliuretanowej. Obie wymienione taśmy uszczelniające służą do wypełniania złączy elementów wielkopłyto­wych, lekkich elementów ściennych i stropowych, stolarki budowlanej itp. dla zabezpie­czenia przed przenikaniem wilgoci. Charakteryzują się one strukturą komórkowo-gąb-czastą o wysokim stopniu ściśliwości i zdolności do wielokrotnego rozprężania się do odzyskania pierwotnego kształtu nawet w niskich temperaturach -30°C. Przy sprę­żeniu 30% w odniesieniu do pierwotnej grubości nie przepuszczają pyłów i wiatru, przy ściśnięciu o 50% nie przepuszczają wilgoci, a przy 70% komprymacji nie przepuszczają wód opadowych. Produkuje się taśmy o długości 2,0 m, szerokości 30+100 mm i gru­bości 20 mm.