A A A

Warunki przechowywania i transportu spoiw budowlanych

Warunkiem zachowania właściwości wiążących przez sproszkowane spoiwa budowlane, a szczególnie przez cement, jest zabezpieczenie ich przed działaniem wilgoci podczas składowania lub transportu. Do przechowywania spoiw służą najlepiej szczelne zbior­niki stalowe lub z innych materiałów nie przepuszczających wilgoci i nie reagujących ze spoiwem. Zarówno zbiorniki do transportu, jak i przechowywania spoiw budowlanych luzem powinny być zaopatrzone w szczelnie zamykane i przystosowane do plombowa­nia urządzenia do załadowania i wyładowania. W przypadku konieczności krótkotrwałego (trwającego do 10 dni) przechowywania spoiw dostarczonych w workach miejsce ułożenia worków powinno być wybrane na suchym podłożu i zabezpieczone przed wodami opadowymi prowizorycznym dachem. Wokół miejsca składowania należy wykopać rowki ściekowe odprowadzające wodę. Przechowywanie w okresie dłuższym niż 10 dni jest dopuszczalne jedynie w magazynie stałym. Liczba worków w stosie nie powinna przekraczać: dla worków papierowych 3- i 4-warstwowych — 7 szt. dla worków papierowych 6-warstwowych — 12 szt. Spoiwa w workach powinny być ułożone tak, aby było widoczne oznakowanie. Spoiwa jednego rodzaju powinny być przechowywane, jeśli to jest możliwe, w od- dzielnych pomieszczeniach magazynowych; niedopuszczalne jest składowanie różnych spoiw w jednym stosie lub w stosach bezpośrednio do siebie przylegających. Podczas transportu samochodami lub koleją spoiw workowanych konieczne jest zabezpieczenie ich przed wilgocią (wozy kryte). Worki powinny być układane w stosach równej wysokości, nie wyżej niż wysokość burt środka transportowego. Stosy powinny przylegać do ścian czołowych skrzyni wozu lub wagonu i być zabezpieczone przed prze­suwaniem się. Dłuższe boki worków układanych w stosach powinny być prostopadłe do drzwi wagonów. Przed załadowaniem worków ze spoiwami wagony lub skrzynie samochodu powinny być dokładnie oczyszczone po uprzednio przewożonych materia­łach; należy usunąć wszelkie przedmioty lub uszkodzenia, które mogłyby powodować rozdzieranie worków. Przy drzwiach wagonów należy pozostawiać wolną przestrzeń umożliwiającą manipulowanie drzwiami bez obawy o rozdarcie worków.