A A A

Wymagania dla materiałów termoizolacyjnych

Materiały termoizolacyjne odznaczają się małym współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz małą gęstością pozorną. Na współczynnik przewodzenia ciepła ma zasadniczy wpływ struktura materiału. Im więcej jest w nim drobnych porów, otwartych lub za­mkniętych, tym współczynnik przewodzenia ciepła jest mniejszy. Materiały termoizolacyjne, szczególnie z otwartymi porami, należy chronić przed zawilgoceniem, które zmniejsza izolacyjność materiału (współczynnik przewodzenia ciepła wody wynosi 0,5). Zamarzanie wody w porach powoduje nie tylko dalsze obni­żenię izolacyjności materiału (współczynnik przewodzenia lodu wynosi 2,0), lecz również zniszczenie materiału wskutek powiększania się objętości zamarzającej wody. Nie należy więc stosować wilgotnych materiałów do izolacji cieplnej. Jeśli mogą one ulec zawilgo­ceniu po wykonaniu izolacji, to w obliczeniach cieplnych przegród należy przyjmować większe wartości współczynników przewodzenia ciepła, zgodnie z PN-74/B-03404. Większe wartości współczynników przewodzenia ciepła należy przyjmować dla materiałów stosowanych w wyższych temperaturach, gdyż na ogół przewodność cieplna materiału wzrasta ze wzrostem temperatury. Przy dobieraniu materiału termoizolacyjnego należy również uwzględnić następu­jące jego właściwości: gęstość pozorną, wytrzymałość mechaniczną, stałość obję­tości, odporność na zmiany temperatury, obrabialność, obojętność chemiczną w stosunku do podkładu, odporność na działanie wilgoci, przewodność pary wod­nej, palność, toksyczność, odporność chemiczną i na zagrzybienie.