A A A

Badanie stali

Do głównych badań stali zalicza się: —sprawdzanie składu chemicznego, wykonywane zgodnie z PN-66/H-04010, PN-66/H-04012, PN-74/H-04013, PN-68/H-04014 i PN-73/H-04015, próbę rozciągania wg PN-71/H-04310, próbę zginania na zimno wg PN-75/H-04408, próbę udarności wg PN-69/H-04370, próbę twardości wg PN-78/H-04350, PN-78/H-04355 i PN-78/H-04360, próbę przeginania wykonywaną w odniesieniu do drutów wg PN-75/M-80002. W wymienionych normach określono sposób przeprowadzania badań, a także spo­sób pobierania próbek i ich przygotowania do badań. Badania typu laboratoryjnego są uzupełniane zawsze oględzinami powierzchni wyrobów i sprawdzaniem ich wymiarów. W normach szczegółowych dotyczących wymiarów poszczególnych rodzajów wy­robów są podawane dopuszczalne odchyłki poszczególnych wymiarów (grubości, sze­rokości, wysokości itp.) od wartości ustalonych w normie, czyli tzw. tolerancje. Nie wszystkie wyroby stalowe poddaje się wymienionym wyżej próbom. W normach doty­czących warunków technicznych, jakim mają odpowiadać poszczególne rodzaje wyrobów stalowych, określono badania, które należy przeprowadziać dla danego wyrobu, sposób oceny tych badań oraz sposób pobierania próbek i ich ilość.