A A A

Strażnice pożarne

Strażnice pożarne są obiektami przeznaczonymi do zapewnienia spraw­ności operacyjnej jednostek straży pożarnych i pełnią następujące funkcje: — garażowanie pojazdów oraz przechowywanie sprzętu przeciwpo­żarowego, utrzymywanie w pogotowiu urządzeń alarmowych, zakwaterowywanie dyżurującej załogi, konserwacja pojazdów i sprzętów. Rozróżnia się szereg typów strażnic pożarnych: strażnice dla zawodowych straży pożarnych w miastach powiato­wych i zakładach przemysłowych, strażnice dla ochotniczych straży pożarnych w osiedlach wiejskich i miejskich, składające się z boksów garażowych z magazynem i warszta­tem, pokoju biurowego komendy, sali zebrań lub świetlicy, sali ubrań oraz pomieszczeń sanitarnych z natryskami, strażnice dla ochotniczych straży pożarnych w osiedlach małych o mniejszym programie użytkowym, składającym się z garażu, pokoju biurowego, magazynu i sanitarniatów (Rys. 1. 56., 1. 57.). W planie zagospodarowania działki przewiduje się plac manewrowy przed garażami, plac ćwiczebny z wieżą ćwiczebną, tzw. wspinalnią oraz zieleń ozdobną i izolacyjną. Powierzchnie działki ok. 0,25 ha. Strażnica pożarna może być lokalizowana w powiązaniu z ośrodkiem usługowym lub techniczno-gospodarczym wsi. Warunkiem lokalizacji jest dogodne połączenie z komunikacją zewnętrzną w sposób jak najmniej ko­lidujący z ruchem wewnątrz osiedla.