A A A

Węglanoporyt

Węglanoporyt (BN-72/6723-02) jest kruszywem otrzymywanym w wyniku rozdrabniania wapieni lekkich, o gęstości pozornej skały nie większej od 1800 kg/m3. Do produkcji kruszywa — jako materiał wyjściowy — mogą służyć niezwietrzałe skały wapienne, bez domieszek ilastych, o cechach fizycznych i wytrzymałościowych odpowiadających wymaganiom podanym w tabl. 4-11. Węglanoporyt produkowany jest we frakcjach 5-10, 10-20 i 20-40 (patrz tabl. 4-3) oraz jako grupa frakcji 5420 mm. Zawartość nadziania i p^dziarna nie powinna przekraczać 10% w odniesieniu do masy suchego kruszywa. Węglanoporyt z lekkich wapieni powinien wykazywać cechy fizyczne i chemiczne określone w tabl. 4-12. Wskazane jest przechowywanie węglanoporytu na składowiskach zadaszonych oraz zabezpieczenie go przed zawilgoceniem od strony podłoża.