A A A

Magazyny ogólne

Przez bazy magazynowe gminnych spółdzielni przechodzi duża ilość produktów rolnych i towarów przemysłowych w wielu asortymentach, co wymaga elastycznej organizacji składowania w budynkach magazyno­wych. Magazyny ogólne powinny być budynkami uniwersalnymi, umożli­wiającymi szybką zmianę funkcji, zapewniającymi łatwą, segmentową rozbudowę i ewentualny demontaż. Prawidłowo zaprojektowany magazyn powinien należycie zabezpieczać przechowywane towary, posiadać proste rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe i zapewniać prawidłowy zała­dunek i wyładunek towarów. Najczęściej stosowane są rozwiązania halowe o rozpiętości 12 i 18 m, lub dwu i trzytraktowe ze słupami, podtrzymującymi stropodach na siatce modularnej 6 X 6 m, otwarte, bez ścian zewnętrznych lub zamknię­te i zaopatrzone w bramy wjazdowe. Magazyny niskiego ładowania po­siadają wysokość w świetle ok. 3,60 m, magazyny wysokiego ładowania wysokość ok. 4,20 m. Dla drobnicy stosuje się magazyny z rampami, w których podłoga znajduje się na poziomie + 0,90 m w stosunku do podjazdu. Należy przewidywać coraz powszechniejsze wprowadzanie magazyno­wania na paletach lub w kontenerach z zastosowaniem transportu we­wnętrznego wózkami widłowymi wysokiego podnoszenia. Magazyny muszą uwzględniać wówczas wymiary palet i kontenerów, a wysokość składowania może dochodzić do 10 m.