A A A

Spoiwa

W zależności od rodzaju i przeznaczenia zapraw stosuje się następujące spoiwa: a. Spoiwa cementowe — cement portlandzki (PN-74/B-30000), cement portlandzki szybkotwardniejący 400 (PN-74/B-30006), cement portlandzki szybkotwardniejący „Super" (PN-74/B-30011). Ponadto mogą być stosowane cementy hutnicze 250 i 350 (PN-74/B-30005), pod warunkiem że temperatura otoczenia w ciągu 72 godzin od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C, oraz cement portlandzki biały (PN-74/B- -30010) przy produkcji zapraw białych lub kolorowych. b. Spoiwa wapienne — wapno gaszone w postaci ciasta, wapno suchogaszone (BN-76/6715-16) oraz w pewnych uzasadnionych przypadkach wapno niegaszone mielone (BN-76/6715-01). c. Spoiwa gipsowo-budowłane (BN-73/6733-07). d. Spoiwa organiczne stosowane najczęściej łącznie ze spoiwami mineralnymi.