A A A

Suche mieszanki do tynków szlachetnych

Suche mieszanki tynkarskie (3N-69, /6734-01) są to mieszaniny cementu, wapna hydratyzowanego, mączki kamiennej i do­datków barwiących oraz kruszywa mineralnego. Mieszaniny powyższych składników dobrane w odpowiednich ilościach służą do wykonywania zapraw tynkarskich przez zmieszanie z wodą. W zależności od składników barwiących rozróżnia się następujące odmiany suchych mieszanek: M — barwione mączką kamienną, F — barwione suchymi farbami i P — barwione pigmentem. Rozróżnia się następujące klasy suchych mieszanek: I — z cementem białym i II — z cementem szarym. Zależnie od wielkości ziarn kruszywa kamiennego rozróżnia się następujące typy suchych mieszanek tynkarskich: drobnoziarnistą o największych ziar­nach do 2 mm, średnioziarnistą o największych ziarnach do 5 mm i gruboziarnistą o największych ziarnach do 10 mm. Podział na rodzaje mieszanek tynkarskich jest za­leżny od przewidywanej faktury tynku. W tym zakresie rozróżnia się mieszanki do tyn­ków nakrapianych, cyklinowanych, szlifowanych i obrabianych kamieniarsko. Procen­towy udział podstawowych składników suchych mieszanek podano w tabl. 5-13. Ilość dodatków barwiących w suchych mieszankach nie powinna przekraczać 5%. Suche mie­szanki tynkarskie powinny mieć jednorodną barwę. Wytrzymałość stwardniałej zaprawy po 28 dniach powinna wynosić: zapraw do nakrapiania i cyklinowania nie mniej niż ok. 1,5 MPa (15 kG/cm2); zapraw do gładzenia i szlifowania nie mniej niż ok. 3 MPa (30 kG/cm2) i zapraw do obróbki kamieniarskiej nie mniej niż ok. 5 MPa (50 kG/cm2). Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien przekraczać 1%, zaś odporność na zamrażanie powinna być dostatecznie duża, aby próbki stwardniałych zapraw podda­ne 25 cyklom zamrażania i odmrażania nie traciły więcej niż 20% wytrzymałości. Suche mieszanki tynkarskie są pakowane w worki papierowe po 50 kg lub w pojem­niki elastyczne z folii. Czas przechowywania suchych mieszanek w pomieszczeniach su­chych i zabezpieczonych przed dopływem wilgoci nie powinien przekraczać 8 tygodni. Worki z suchymi mieszankami mogą być składowane w warstwach nie wyższych niż po 7 worków.