A A A

Zaprawy i wyprawy specjalne

Należą do nich m.in. masa tynkopodobna Fib-rofob WP, masy tynkarskie „Poltex", „Polmin" emulsyjna masa tynkarska EMT oraz plastyczna masa tynkarska PMT/Z. Masa tynkopodobna Fibro l'ob WP. Fibrofob WP jest włóknistą za­prawą plastyczną, przygotowaną fabrycznie. W skład jej wchodzą: spoiwo wapienno--polioctanowinylowe, wypełniacz w postaci piasku o odpowiedniej granulacji, włókno celulozowe, pigmenty mineralne światło- i alkalioodporne, środek retencyjny (metylo-hydroksycelulozy) oraz środek hydrofobizujący z utwardzaczem. Zawartość suchych składników masy powinna wynosić co najmniej 85%. Konsystencja masy jest gęstoplastyczna i wynosi 5 cm głębokości zanurzenia stożka opadowego. Mimo tak gęstej konsystencji masa Fibrofob WP, dzięki właściwościom tiksotropowym (podatność do upłynnienia pod wpływem ruchu), nadaje się do nano­szenia za pomocą mechanicznych przyrządów natryskowych. Gęstość pozorna masy w stanie świeżym wynosi 1,64, zaś suchej wyprawy Fibrofob WP — 1,25 g/cm3, przyczepność do gładkich podłoży betonowych w stanie suchym — ok. 1 MPa (10 kG/cm1), a po nasyceniu wodą — ok. 0,8 MPa (8 kG/cmł). Nasiąkliwość masy wodą, odniesiona do powierzchni wynosi nie więcej niż 0,1 g/cm1. Roztwór gruntujący podłoże pod masą tynkarską Fibrofob WP jest mieszaniną emulsji Vinacet D-5 (polioctanowinylowa) z wodą i z rozpuszczalnikiem nitro, o wagowych proporcjach 1:3:0,2. Orientacyjne zużycie środka gruntującego wynosi ok. 0,3 1 na 1 m2 powierzchni. Masa Fibrofob WP powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętych opako­waniach z materiałów odpornych na korozję, w pomieszczeniach krytych, w temperatu­rach wahających się w granicach od +5 do +25°C. Gwarancyjny okres przechowywa­nia masy Fibrofob WP w takich warunkach wynosi 30 dni. Optymalne właściwości robocze i użytkowe wykazuje masa Fibrofob WP w okresie pierwszych 2 tygodni od wyprodukowania. Wyprawy zewnętrzne z masy tynkopodobnej Fibrofob WP mogą być wykonywane na zewnętrznych powierzchniach prefabrykowanych elementów ściennych wielkopłyto­wych, w wytwórniach prefabrykatów lub po ich wbudowaniu, a także na powierzchniach zewnętrznych budynków wznoszonych systemem monolitycznym z betonów kruszywc-wych lub komórkowych. Wymagania w zakresie wykonywania wyprawy oraz jej badanie są podane w BN-72/ /8841-18 oraz w załącznikach 1 i 2 do świadectwa nr 214/ME/75(7). Wyprawa z masy Fibrofob WP o grubości 2-r-3 mm uzyskują wystarczające właści­wości eksploatacyjne w ciągu 12-r48 godzin, w zależności od warunków temperatu-rowo-wilgotnościowych otoczenia. Badania w ramach odbioru technicznego prowadzić należy nie wcześniej niż po 7 dniach od jej wykonania. Dla elewacji wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach budynków dodatkowo wymaga się, ażeby w okresie 7 dni poprzedzających badanie nie było opadów deszczu, a temperatura nie spadła poniżej + 5°C. Masa tynkarska „Polte x'n) jest produktem fabrycznym w postaci prosz­ku. Jest to mieszanina spoiwa hydraulicznego z drobnoziarnistymi wypełniaczami, pigmentami i dodatkami. Barwa tynku wykonywanego z masy „Poltex" może być, w zależności od dodanego pigmentu, np.: biała, szara, żółta, pomarańczowa, beżowa, wrzosowa, błękitna, zielona i czarna. Masa „Poltex" służy do wykonywania dekoracyjnej faktury zewnętrznej^na elementach z betonów komórkowych i kruszywowych, w warunkach zakładu prefabry-kacji i na budowie. W przypadku nakładania masy „Poltex" na beton komórkowy na­leży wykonać impregnację podłoża środkiem gruntującym opartym na żywicy siliko­nowej. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z masy „Poltex" polega na mechanicznym wy­mieszaniu suchych składników z wodą. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka opadowego na głębokość 849 cm. Zarób powinien być zużyty w cią­gu 6 godzin od chwili wlania wody. Zużycie masy „Poltex" wynosi 34-5 kg na 1 m2 powierzchni (w zależności od jej gładkości). Masa tynkarska „Poltex" powinna być transportowana i magazynowana bez do­stępu wilgoci, w temperaturze nie niższej od + 5°C. Gwarantowany okres przechowywa­nia masy „Poltex" w takich warunkach wynosi 9 miesięcy. Czas wstępnego dojrzewania zaprawy wynosi 124-24 godzin. Czas całkowitego stwardnienia ok. 3 miesiące. Warunki stosowania masy tynkarskiej „Poltex" podano w wytycznych COBR „CEBET"(11>. Masa tynkarska „P olmin" jest trójskładnikowa. Składa się z suchej mieszanki cementowej z wypełniaczami mineralnymi, kruszywa inkrustującego i wodnej dyspersji polimerowej, przygotowanej fabrycznie. Do inkrustacji stosuje się grys kamien­ny o uziarnieniu od 1 do 3 mm, wykonany z granitu, marmuru, dolomitu, twardych wapieni lub gabra. W przypadku gdy podłożem jest beton komórkowy stosuje się war­stwę gruntującą, którą sporządza się z mieszaniny dyspersji wodnej, wody i białego ce­mentu, dozowanych w stosunku wagowym 1:1:2. Na wszystkie rodzaje podłoży masę tynkarską Polmin nanosi się mechanicznie 3 warstwami, z których pierwszą stanowi warstwa podkładowa (sucha mieszanka Pol­min + dyspersja Polmin w stosunku 1:5), drugą — warstwa kruszywa inkrustującego i trzecią — warstwa nawierzchniowa (dyspersja Polmin rozcieńczona w stosunku 1:1). Masę tynkarską Polmin stosować można zarówno w warunkach budowy, jak też w stacjonarnych zakładach prefabrykacji, do wykonywania faktur na elementach wielko­płytowych. Proces dojrzewania faktury polega głównie na hydratacji cementu i żelowa­niu żywicy. Czas osiągnięcia wstępnej wytrzymałości wynosi do 24 godzin od czasu wy­konania ostatniej warstwy. Całkowity czas twardnienia wynosi 7 dni. Warunki transportu, magazynowania i okres trwałości są takie same jak przy masie tynkarskiej „Poltex". Emulsyjna masa tynkarska EMT1' jest fabrycznym produktem dwu-składnikowym, składającym się z farby podkładowej i masy tynkarskiej. Masa jest wy­konana z wodnej dyspersji polimeru zmieszanej z wypełniaczami uniwersalnymi — pig­mentami i środkami pomocniczymi. W zależności od zastosowanego pigmentu masa tynkarska może być produkowana w kolorach: białym, kremowym, szarym, żółtym o różnych zabarwieniach, zielonym o różnych zabarwieniach, popielatym, szarym, ró­żowym, fioletowym, wrzosowym, czerwonym ttp. Masa tynkarska EMT jest przeznaczona do wykonywania faktur elewacyjnych na wszystkich podłożach budowlanych, szczególnie z betonu komórkowego i kruszywowe-go, na budowach i w zakładach prefabrykacji. Przystosowana jest do nakładania sposo­bem mechanicznym, przy zastosowaniu lekkich agregatów tynkarskich typu AS 10 M. Na 1 m2 powierzchni elewacyjnej zużywa się 2,5-r3,5 kg masy tynkarskiej EMT. Masa EMT powinna być magazynowana w pomieszczeniach zadaszonych, w tempe­raturze od +10 do +30"C. W tych warunkach okres gwarancyjny przechowywania wynosi do 6 miesięcy. Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/Z2>. Wyprawa zewnętrzna z plastycznej masy tynkarskiej PMT/Z służy do nakładania na elewacyjne powierzchnie betonowe prefabrykatów wielkowymiarowych lub ścian monolitycznych. Zaprawa jest mieszaniną spoiwa mineralnego z dodatkiem emulsji żywicznych, pigmentów barwią­cych i wypełniaczy mineralnych. Masa PMT/Z charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzeń mechanicznych. Masa tynkarska może być wykonywana w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym, beżowym, niebies­kim i czarnym. Warunki magazynowania wymagają magazynów zadaszonych o tempe­raturze nie niższej od +5°C. Okres gwarancyjny wynosi w tych warunkach magazyno­wania do 3 miesięcy. Zużycie zaprawy wynosi 4-7-5 kg na 1 m2 powierzchni elewacji.