A A A

Elementy sieci kanalizacyjnej

Rury żelbetowe wirowane*'. Elementy te są przeznaczone do budowy rurociągów ciśnieniowych dla wody pitnej lub do odprowadzania wód przemysłowych. Mogą one być stosowane również jako obudowa dla zdalaczynnych sieci cieplnych. W tym ostatnim przypadku przestrzeń pomiędzy rurą stalową z czynnikiem grzewczym a rurą wirowaną wypełnia się materiałem izolacyjnym — wełną żużlową itp. Rury żelbetowe wirowane Rury betonowe. Do budowy podziemnej sieci kanalizacyjnej oraz przepustów stosuje się rury betonowe okrągłe bez stopki lub ze stopką oraz o przekroju jajowym łą­czone na zakład. Rury są bezciśnieniowe; mogą być wykorzystane w środowisku nieagresywnym lub słabo agresywnym. Rury żelbetowe o przekroju jajowym. Rury te są przeznaczone dla kanalizacji grawitacyjnej i są produkowane w dwóch odmianach wytrzymałościowych przystoso- wanych do różnych wysokości zasypki: rury odmiany I — h = 0,5-r0,6 m, rury od­miany II — h = 0,8-r3,0 m. Można je stosować w środowiskach nieagresywnych lub słabo agresywnych. Rury żelbetowe „Wipro". Są to rury kielichowe wiroprasowane. Długość uży­teczna rur wszystkich średnic wynosi 2,4 m, zaś długość całkowita, zmienna z uwagi na różną długość kielicha, waha się od 2,492 do 2,530 m. Produkuje się 4 klasy rur w zależ­ności od wielkości siły niszczącej . Rury można stosować w stano­wisku nieagresywnym lub agresywnym. Kręgi żelbetowe. Kręgi żelbetowe produkuje się o wysokościach użytkowych 30 i 60 cm. Kręgi o wysokości 30 cm mają przy górnej krawędzi wycięcia do osadzenia żeliwnego stopnia złazowego. Kręgi o wysokości 60 cm są wykonywane bez gniazd lub z dwoma gniazdami. Kręgi o wysokości 30 i 60 cm są przewidziane w zasadzie do bu­dowy kominków złazowych i komór podziemnych. Żelbetowe płyty pokrywowe I pośrednie dla obiektów sanitarnych. Płyty pokry -wowe z otworem 0 60 cm są przeznaczone do stosowania bezpośrednio pod włazem żeliwnym 0 60 cm jako przekrycie obiektów podziemnych. Płyty pośrednie okrągłe oraz prostokątne — wszystkie z otworami — są przeznaczone do stosowania jako strop pośredni między komorą roboczą a kominkiem złazowym, np. w indywidualnych lub typowych studzienkach kanalizacyjnych . Elementy żelbetowe do przekrycia studzienek prostokątnych. Elementy o wymia­rach opartych na module m = 30 cm przeznaczone są do stosowania w gospodarce wodno-cieplnej i służą do przekrycia prostokątnych studzienek podziemnych. Produkcja obejmuje typoszereg złożony z 10 elementów: czterech płyt prostokątnych o szerokości 30 cm, czterech płyt prostokątnych o szerokości 120 cm z otworem włazowym, dwóch belek o przekroju 30 x 40 cm. Elementy są przystosowane do obciążenia dynamicznego pojazdami kołowymi o na­cisku 5,0 T na jedno koło ze współczynnikiem dynamicznym 1,4. Żelbetowe płyty pokrywowe okrągłe i prostokątne. Płyty te służą do przekrycia ślepych studzienek kanalizacyjnych oraz innych obiektów podziemnych, jak studzienki melioracyjne prostokątne. Każda płyta została zaprojektowana w dwóch odmianach zbrojenia: odmiana I — przystosowana do zagłębienia 0,7 m, odmiana II — przystosowana do zagłębienia 3,0 m. Pokrywy żelbetowe studni. Pokrywy te są elementami dla budownictwa rolniczego, do przekrycia obiektów zaopatrzenia wsi w wodę, wykonywa­nych z typowych kręgów o średnicy wewnętrznej 1,0 m (obudowa studni kopanej) i 1,4 m (obudowa studni wierconej).