A A A

Elementy sieci cieplnej

Płyty kanałowe płaskie, typ TB-308a. Płyty te są przeznaczone do przebywania murowanych i betonowych kanałów, nisz kompensacyjnych i studzienek w miejscu odgałęzienia zdalaczynnej sieci cieplnej. W warunkach miejskich stosuje się je pod jezdniami i chodnikami przy naziomie grubości 0,35-2,00 m. Zunifikowane żelbetowe płyty nadkanalowe płaskie . Mają one zasto­sowanie dla kanałów co. i kanałów wentylacyjnych w budownictwie rolniczym w takich budynkach, jak warsztaty napraw sprzętu mechanicznego, przechowalnie ziemniaków itp. Płyty EK-8001 do EK-8004 są dostosowane do przekrywania wewnętrznych kanałów co. o szerokości w świetle ścian 30-7-50 cm, a płyty EK-8007 i EK-8008 do przekrywania wewnętrznych kanałów wentylacyjnych o szerokości w świetle ścian 70 cm. Płyta EK-8002 włazowa służy do przekrycia otworu włazowego o wymiarach 60 x 60 ctu. Płyty EK-8009 mają zastosowanie jako przekrycia kanałów wentylacyjnych o szero­kości w świetle 70 cm w przechowalniach i punktach odbioru ziemniaków oraz w ko­tłowniach. Płyty EK-8009 mają wycięcia bocznej krawędzi umożliwiające uzyskanie równomiernego nawiewu na całej długości kanału wentylacyjnego. Płyty kanałowe łupinowe typu TB-301/302, TB-303, TB-304, TB-305, TB-306, TB-307*'. Płyty te przeznaczone są do przekrywania dwururowych kanałów podziemnych sieci cieplnych dla rurociągów o średnicy Dn 32-4-300 mm i produkowane są w sześciu typorozmiarach. W warunkach miejskich stosuje się je pod jezdniami i chodnikami przy naziomie grubości od 0,40 do 2,50 m — dla płyt TB-301 / 302, 303, 304 i 305, a przy naziomie grubości od 0,60 do 1,35 m —- dla płyt TB-306 i 307. Łupiny „N" kanałów sieci cieplnej o krzywiźnle koszowej*'. Są one przeznaczone do przekrywania dwururowych kanałów podziemnej sieci cieplnej dla rurociągów o śred­nicy 32-r-300 mm. W zależności od zagłębienia kanału h, w każdym Łupiny kanałów sieci cieplnych o krzywiznie koszowej. Stosuje się je do przekry-wania dwunawowych kanałów podziemnej sieci cieplnej . W zależ­ności od średnic rurociągów istnieją cztery typorozmiary łupin skwalifikowanych we- dług średnic rurociągów D„ — 400, 500, 600, 700; w każdym typorozmiarze rozróżnia się dwa typy zbrojeń dla zagłębień h, w granicach podobnych jak dla łupin „N" dla ru­rociągów o średnicy 324-300 mm. Łupiny „U" kanałów sieci cieplnych dla rurociągów o średnicy 32-7-300 mm dla załamań i nisz kompensatorowych. Łupiny prefabrykowane „U" (ukośne) o krzywiźnie koszowej przeznaczone są do przekrywania dwururowych kana­łów podziemnej sieci cieplnej dla rurociągów o średnicy D, 30 mm w miejscach za­łamań i nisz kompensatorowych, w gruntach powyżej poziomu wody gruntowej lub tam, gdzie poziom wody .gruntowej został trwale sztucznie obniżony. Z łupin „U" (ukośnych) można utworzyć załamania kanałów pod kątem 165, 150, 135, 120, 105 i 90° stosując odpowiednią ilość łupin „U". W zależności od za- głębienia kanału hz w każdym typorozmiarze łupiny rozróżnia się dwa typy zbrojenia: typ I — o zbrojeniu większym — dla zagłębienia ht w granicach 0,354-0,55 m i 1,404-4-2,80 m i typ II — o zbrojeniu mniejszym — dla zagłębienia hz w granicach 0,604-4-1,35 m. Elementy obudowy sieci cieplnej systemu „KP". Przeznaczone są one do przekrywania dwu-nawowych kanałów podziemnej sieci cieplne dla rurociągów o średnicy Z„ 324-1000 mm. Przekry­cie składa się z przestrzennych prefabrykowanych elementów o długości 210 i 150 cm, opartych na płaskiej prefabrykowanej płycie o długości 210 cm. Elementy produkowane w ośmiu typorozmiarach zastępują wszystkie dotychczas stoso­wane obudowy kanałów sieci cieplnej.