A A A

Wodociąg lokalny

Tam, gdzie nie ma wodociągu miejskiego, domki zaopatrywane są w wodę z własnych źródeł - ze stud­ni. Woaa ze studni do domu doprowadzana jest za po­mocą pompy. Przed zakupieniem pompy trzeba zmie­rzyć głębokość studni, najniższy poziom lustra wody w studni, odległość studni od domu, największy pobór wody przez mieszkańców i wielkość eksploatacyjnego napięcia prądu elektrycznego. Decydującym czynni­kiem jest całkowita wysokość ssania, która zależy od wysokości umieszczenia pompy nad najniższym po­ziomem wody w studni i od oporów spowodowanych przez tarcie wody o ściany rurociągu przy przepływie. Wybór typu pompy nie zależy tylko od głębokości studni, ale również od odległości usytuowania od niej najbardziej odległego przyboru w domu. Pompy w wodociągach lokalnych mają całkowitą wy­sokość ssania 7-8 m; przy większych wysokościach trzeba stosować pompę zanurzoną. Przy wyborze typu pompy trzeba również uwzględnić dodatkowy pobór wody (podlewanie ogródka, ewen­tualne zapotrzebowanie na wodę do basenu ogródko­wego, fontanny itp.).