A A A

Budynki dla trzody chlewnej

Trzoda chlewna posiada duże zdolności reprodukcyjne, dlatego też chów trzody chlewnej jest opłacalnym działem produkcji zwierzęcej. Podobnie jak bydło, hodowla ta jest prowadzona zarówno w gospodar­stwach małoobszarowych, jak i wielkoobszarowych, a wielkość i zakres produkcji uzależnione są od możliwości zaopatrzenia bazy paszowej. Budynki i urządzenia pomocnicze dla trzody chlewnej powinny od­powiadać wymaganym warunkom środowiskowym, klimatycznym i zoo-higienicznym, dostosowanym do odpowiednich grup hodowlanych, to bowiem gwarantuje połowę powodzenia w hodowli. Istotną rolę w hodowli trzody chlewnej, zwłaszcza w organizacji pro­dukcji w fermach specjalistycznych, spełniają cykle produkcyjne. Ho­dowla ta w cyklu zamkniętym charakteryzuje się "własną repro­dukcją stada, odchowem warchlaków i chowem tuczników do określonej wagi. Poszczególne stadia chowu i cała organizacja stada oraz jego wiel­kość, muszą być skoordynowane pod względem czasowym, aby uzyskać zaplanowaną produkcję, wykorzystując do maksimum przeznaczony do tego celu budynek. W cyklu otwartym — hodowla trzody chlew­nej polega na zakupie prosiąt lub warchlaków z innych gospodarstw specjalistycznych. W ten sposób, organizacja produkcji skoncentrowana jest na jednorodnej grupie zwierząt o określonym przeznaczeniu. Na przestrzeni ostatnich lat, rozpowszechniony został przemysłowy chów trzody chlewnej. System ten polega na koncentracji dużej ilości zwierząt przeznaczonych na tucz i potokową produkcję, według ustalo­nych cykli produkcyjnych. Technologia chowu może być oparta zarówno o cykl produkcyjny otwarty, jak zamknięty. Duża koncentracja trzody w jednym gospodarstwie powoduje nie­dobory paszy uzyskiwanej z obszaru użytków rolnych, jaką dysponuje gospodarstwo. Dlatego technologia przemysłowego chowu trzody chlew­nej musi być oparta na paszach, produkowanych w przemysłowych wytwórniach pasz nie związanych z gospodarstwem, bądź też wytwarza­nych w gospodarstwie.