A A A

Budynki i urządzenia związane z produkcją zwierzęcą

Pasza objętościowa i ścioły stanowią największą masę, którą trzeba przetransportować, a często przechować w budynku inwentarskim. Dla­tego też lokalizacja i urządzenie magazynów pasz objętościowych i ściołów w fermach dla zwierząt związana jest z rodzajem transportu, za pomocą którego dowozi się paszę i ścioły z pola do magazynu i z maga­zynu do hali dla zwierząt. W gospodarstwach małoobszarowych składowanie paszy objętościowej i ściołów odbywa się na ogół w stodołach bądź też na poddaszach budyn­ków inwentarskich. Paszę z poddasza dostarcza się do żłobów za pomocą otworów zrzutowych wykonanych w stropie. Załadunek na poddasze od­bywa się ręcznie lub dmuchawami napędzanymi elektrycznie. Stodoła w gospodarstwach drobnych często pełni funkcje uniwersalne. Oprócz składowania pasz i ściołów składuje się również zboże w snop­kach przed młocką, czyści się ziarno, przechowuje sprzęt mechaniczny używany w gospodarstwie. Stodoły mogą być jednoklepiskowe, dwu lub wieloklepiskowe z dwustronnymi sąsiekami. W zależności od przeznacze­nia, stodoły dzielą się na uniwersalne, paszowe i specjalne. W gospodarstwach wielkoobszarowych, gdzie utrzymuje się duże stada zwierząt, zapotrzebowanie na pasze objętościowe i ścioły jest duże (przeciętnie 15 -f- 20 m2 na sztukę). Stąd też w tego rodzaju gospodar­stwach ręczny załadunek i rozładunek jest prawie całkowicie wyelimi­nowany. Rozwiązania przestrzenne budynków magazynowych wchodzących w skład zespołu produkcyjnego muszą być dostosowane do całego pro­cesu technologicznego i organizacji pracy gospodarstwa, tzn. sposobu ży­wienia, rodzaju stanowisk, udoju itp. Znane są składy pasz w oborach wolnowybiegowych lub wolnostano-wiskowych zlokalizowane we wspólnej hali dla zwierząt, oparte o metodę samożywienia. Wnętrze takiego budynku podzielone jest na pomieszcze­nie dla zwierząt i magazyn pasz, do którego dostęp, w miarę ubywania zapasu, regulowany jest za pomocą ruchomych drabin. Pasza w tym przypadku stanowi jednocześnie ocieplenie w okresie zimy. Inne rozwiązania magazynów na pasze objętościowe i ścioły polegają na składowaniu paszy w postaci prasowych kostek, palet, tabletek, lub paszy ciętej na drobną masę. Ten sposób magazynowania paszy jest bar­dziej racjonalny ze względu na zmniejszenie programu budowlanego. Oblicza się, że składowanie tym systemem zajmuje 4-krotnie mniejszą kubaturę w stosunku do tradycyjnych metod naturalnego przechowywa­nia paszy. Ponadto zastosowana mechanizacja w załadunku i rozładunku paszy wpływa na ograniczenie nakładów pracy ludzkiej. Zapas pasz i ściołów może być przechowywany również w tzw. bro-gach (rys. 4.131.). Brogi zbudowane są z drewnianych lub stalowych słu­pów, na których opiera się dach. W miarę przybywania lub ubywania słomy siana — regubije się ruchomy dach. Załadunek brogów może być ręczny lub mechaniczny (dmuchawy, transportery). Do suszenia składo­wej masy używa się ruchomych wentylatorów lub innych urządzeń su­szących zimnym powietrzem.