A A A

Pomieszczenia pomocnicze

Paszami a. Przygotowywanie pasz dla drobiu, w nowoczesnych fermach, zależy od następujących czynników: 1) technologii zbioru roślin paszowych, 2) przyjętej technologii chowu drobiu, 3) mechanizacji i automatyzacji czynności związanych z przygotowywaniem i zadawaniem pasz. Wielkość paszami i poziom jej wyposażenia, zależą także od ilości i jakości hodowanego drobiu. Fermy drobiarskie o obsadzie 2000 - 5000 kur utrzymywanych na głębokiej ściółce stosują żywienie gotowymi mieszankami przemysłowy­mi, które są zadawane w stanie suchym lub w formie mieszanek wilgot­nych. Wyposażenie paszami w takiej fermie składa się w zasadzie z za­sobników na mieszanki oraz ze środków transportu przekazujących mieszanki z zasobników do hal produkcyjnych. W bateryjnym systemie chowu, paszarnie sytuuje się centralnie w stosunku do pomieszczeń produkcyjnych. Wyposażenie paszami stanowi sieczkarnia do paszy zielonej, rozdrabniacz okopowych, mieszalniki pasz. Wymieszane pasze i woda do pojenia kur podawane są do klatek samobieżnym wózkiem z przyczepą. W now­szych rozwiązaniach kurników, a zwłaszcza w kurnikach wielo-kondygnacjowych, paszarnia jako odrębne pomieszczenie nie występuje. Kury żywione są gotowymi mieszankami, które magazynuje się w zasobnikach rozmieszczonych na poszczególnych kondygnacjach. Stamtąd pasza roz­prowadzana jest automatycznie do karmników.