A A A

KSZTAŁT I WIELKOŚĆ DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Jeżeli działka budowlana ma spełniać wszystkie warunki niezbędne do wzniesienia obiektu mieszkal­nego, ewentualnie pełnienia innych funkcji gospodar­czych, musi mieć optymalny kształt i wielkość. Przy domkach wolno stojących lub dwurodzinnych (bliźnia­czych) dobrze jest, jeżeli działka ma w przybliżeniu kształt kwadratu, a dłuższa jej krawędź jest skiero­wana prostopadle do drogi biegnącej ze wschodu na zachód lub z północy na południe. Można wtedy za­projektować pokój dzienny z oknami wychodzącymi na zieleń po stronie południowej. Również parcele o nie­regularnym kształcie trzeba zabudować tak, aby nie naruszyć ogólnego rytmu zabudowy ulicy. Dobrze jest, jeżeli przed przydzieleniem czy sprzedażą kształty działek budowlanych zostaną ujednolicone. Jest to ważne szczególnie przy tzw. zabudowie zwartej (domki szeregowe lub atrialne), gdzie szerokość dzia­łek trzeba przystosować do przewidzianych projektów. W naszych warunkach, gdy domki jednorodzinne bu­duje się przeważnie indywidualnie, działki wykorzysty­wane są mało efektywnie. Działki budowlane o po­wierzchni około 600 m2 (nawet w przypadku domków wolno stojących - działka o wymiarach 20x30 m lub 25x25 m) trzeba uznać za zupełnie wystarczające, szczególnie w miastach. Do budowy szeregowych domków jednorodzinnych wystarczy działka o po­wierzchni 240-480 m2, a atrialnych - 200-300 m3. Działka ma służyć przede wszystkim całej rodzinie do odpoczynku i realizacji jej zainteresowań. Wielkość 800 m2 trzeba uznać za górną granicę i to tylko przy zabudowie rozproszonej lub plombowej. Przy zabudo­wie zwartej średnia powierzchnia parceli powinna wy­nosić około 400 m2.